Nếu bạn muốn tiếp thị cho phần mềm này bạn có thẻ đăng ký tham gia chương trình affiliate Hoa hồng tiếp thị là lifetime (nghĩa là bất cứ khi nào người dùng gia hạn sử dụng phần mềm bạn điều nhận được commission).


Hoa hồng tiếp thị chi trả 15% (giá sản phẩm từ 5.99 đến 99.99$


Payment: PayPal


Commission Type: Delay 


Registration Link: https://nganson.zaxaa.com/a/318997553574