Tiếp thị liên kết (affiliate marketing) là hình thức tiếp thị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhà sản xuất để nhận hoa hồng tiếp thị.